BENDROSIOS NAUDOJIMOSI PLATFORMA SĄLYGOS

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1.1 ClaimsControl – Claims Control, UAB (įmonės kodas 211698170, 304895923, registracijos adresas Buivydiškių g. 118, Zujūnų k., Zujūnų sav., Vilnius, Lietuvos Respublika).

1.2 Kaina – Kliento mokama suma už ClaimsControl Paslaugas;

1.3 Klientas – savo sutikimą su šiomis Sąlygomis patvirtinęs, Paskyrą susikūręs ir ClaimsControl Paslaugomis besinaudojantis fizinis arba juridinis asmuo.

1.4 Kliento duomenys – bylos (angl. files) ir kita skaitmeninė informacija ir informacija, kurią Klientas įkelia į Platformą;

1.5 Naudotojas – fizinis asmuo, turintis teisę naudotis Paskyra Kliento vardu;

1.6 Neregistruotas naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris sutinka su šiomis Sąlygomis ir pasinaudoja Platforma nesusikurdamas Paskyros;

1.7 Paskyra – Kliento paskyra Platformoje, prie kurios Kliento Naudotojai gali prisijungti naudodamiesi savo Prisijungimo duomenimis.

1.8 Planas – įvairūs kriterijai, susiję su ClaimsControl Paslaugų naudojimusi ir funkcionalumu, nuo kurių priklauso Kaina;

1.9 Paslaugos – paslaugos, aprašytos tinklalapyje http://www.claimscontrol.com/, kurias ClaimsControl teikia Klientui ir už kurias Klientas sumoka ClaimsControl pagal įkainius, nurodytus tinklalapyje arba kitaip sutartus įkainius. Tinklalapyje nurodyta apimtimi arba nesusikuriant Paskyros Paslaugos gali būti teikiamos neatlygintinai;

1.10 Platforma – ClaimsControl platforma, pasiekiama adresu http://www.claimscontrol.com/web/, kuri skirta šioje platformoje leidžiamiems turtinio pobūdžio reikalavimams administruoti;

1.11 Prisijungimo duomenys – Naudotojo susikurti prisijungimo vardas bei slaptažodis, reikalingi norint prisijungti prie Platformos;

1.12 Sąlygos – šios naudojimosi Platforma sąlygos.

1.13 Šalys – ClaimsControl ir Klientas arba ClaimsControl ir Neregistruotas naudotojas.

2. SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS. SĄLYGŲ PAKEITIMAI

2.1 Klientas Platformoje pažymi „varnelę“, taip išreikšdamas savo sutikimą su šiomis Sąlygomis. Sutikimas su šiomis Sąlygomis yra būtina ClaimsControl Paslaugų teikimo sąlyga.

2.2 Asmuo, sutinkantis su šiomis Sąlygomis, turi turėti teisinį teisnumą ir veiksnumą.

2.3 Fizinis asmuo, sutinkantis su Sąlygomis Kliento – juridinio asmens vardu, sutikdamas su šiomis Sąlygomis tuo pačiu patvirtina, kad jis turi teisę jam atstovauti. Fizinis asmuo, sutikdamas su šiomis Sąlygomis savo vardu, patvirtina, kad jam yra 18 metų.

2.4 Šios Sąlygos įsigalioja, kai Klientas su jomis sutinka ir galioja, kol nėra nutraukiamos šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5 ClaimsControl pasilieka sau teisę pakeisti šias Sąlygas bet kuriuo metu, paskelbiant pakeistą Sąlygų versiją Platformoje.

2.6 Neregistruotam naudotojui šios Sąlygos taikomos ribota apimtimi. Neregistruotam naudotojui (su reikalingais pakeitimais, traktuojant Neregistruotą vartotoją kaip Klientą) taikomi tik šie Sąlygų straipsniai: 1 str., 2 str., 4 str., 7 str., 9.1 str., 9.2 str., 10 str.

3. CLAIMSCONTROL ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 ClaimsControl įsipareigoja užtikrinti Kliento pasirinktų Paslaugų teikimą remiantis Platformoje pateiktomis sąlygomis.

3.2 ClaimsControl įsipareigoja dėti protingas verslo pastangas, kad Platforma veiktų 99 proc. laiko per kalendorinius metus nepertraukiamai 24 valandas per dieną / 7 dienas per savaitę ir tokią pat prieigą prie į Platformą įvestų duomenų, išskyrus: i) planuotą laikotarpį Platformos techniniams darbams, apie kuriuos Klientas buvo iš anksto informuotas. ClaimsControl dės protingas verslo pastangas vykdyti techninius darbus tokiu būdu, kad tai darytų kuo mažesnę neigiamą įtaką teikiamoms Paslaugoms; ii) laikotarpį, kurį prieiga prie Platformos ir/ar į Platformą įvestų duomenų buvo neprieinama dėl priežasčių, kurių ClaimsControl negalėjo protingai kontroliuoti, įskaitant, pavyzdžiui, žemės drebėjimą, gaisrą, civilinius neramumus, streiką, interneto tiekimo problemas, teroro aktą.

4. KLIENTO DUOMENŲ APSAUGA

4.1 ClaimsControl imsis administracinių, fizinių ir techninių apsaugos priemonių, kad užtikrintų Kliento duomenų apsaugą.

4.2 ClaimsControl sukurs atsargines Kliento duomenų kopijas kiekvieną dieną. Atsarginės kopijos saugomos pas tiekėją UAB „Interneto vizija“, įsikūrusį Lietuvoje.

4.3. Kliento duomenys saugomi paslaugos tiekėjo UAB “Rakrėjus” serveryje. Paslaugos tiekėjas įsisteigęs Lietuvoje.

4.4 Klientas yra atsakingas užtikrinti, kad:

4.4.1 Klientas ir Naudotojai, kuriems Klientas suteikia teisę naudotis Kliento Paskyra, nesukurs, neperduos ar nepadarys prieinamų Kliento duomenų kitu būdu, kurie pažeidžia šias Sąlygas, kitų Klientų, ClaimsControl ar trečiųjų asmenų teises, ar tokių Kliento duomenų, kurie yra kenksmingi (pavyzdžiui, virusai, kenkėjiškos programos), įžeidžiantys, užgaulūs, vulgarūs, žeminantys šmeižikiški, pažeidžiantys teisę į privatumą ar neteisėti;

4.4.2. Klientas ir visi su Paskyra susiję Naudotojai turi visas reikalingas teises naudoti Kliento duomenis, įskaitant jų įkėlimą į Platformą ir tvarkymą naudojantis Paskyra.

4.5 ClaimsControl nėra įpareigota tikrinti ar peržiūrinėti Kliento duomenų ar būdų, kaip Klientas pasirenka juos tvarkyti. Tačiau, jei ClaimsControl nustato atvejį, kai, atsižvelgiant į aplinkybes, yra pagrindas tikėti, kad Kliento duomenys yra neteisėti, ClaimsControl turi teisę:

4.5.1 pranešti Klientui apie neteisėtus Kliento duomenis;

4.5.2 neleisti jų įkelti į Platformą;

4.5.3 reikalauti, kad Klientas pataisytų duomenis tokiu būdu, kad jie atitiktų šių Sąlygų ir taikytinų teisės aktų reikalavimus;

4.5.4 laikinai ar visam laikui pašalinti neteisėtus Kliento duomenis iš Platformos ar apriboti prieigą prie jų.

4.6 ClaimsControl neatsako už į Platformą įvedamų duomenų turinį ar tikslumą. Klientas dalinasi duomenimis ir administruoja turtinio pobūdžio reikalavimus su kitais suinteresuotais asmenimis savarankiškai, be ClaimsControl tarpininkavimo.

5. KLIENTO PASKYRA IR NAUDOTOJAI

5.1 Platformos funkcijų naudojimosi apimtis priklauso nuo Kliento pasirinkto Plano.

5.2. Planas, kuriuo naudojantis Klientas Paskyroje gali turėti tik vieną Naudotoją, yra nemokamas.

5.3 Klientas gali turėti vieną Paskyrą. Klientas gali susikurti tiek Naudotojų savo Paskyrai, kiek yra leidžiama pagal užsakytą Planą. ClaimsControl neturi pareigos tikrinti, ar Kliento Naudotojai turi teisę veikti Kliento vardu.

5.4 Klientas prisiima atsakomybę užtikrinti, kad jų Prisijungimo duomenys nebus prieinami tretiesiems asmenims. Jei Klientas turi pagrindo manyti, kad bet kurio Naudotojo Prisijungimo duomenys tapo prieinami tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsdamas pakeisti prisijungimo slaptažodį arba deaktyvuoti atitinkamą Naudotoją.

5.5 Klientas turi teisę bet kuriuo metu pasikeisti turimą Planą ar Paslaugų naudojimosi laikotarpį.

5.6 Klientas Platformoje gaunamus duomenis įsipareigoja naudoti tik savo reikmėms, turėdamas tikslą administruoti Platformoje leidžiamus turtinio pobūdžio reikalavimus.

6. MOKĖJIMAI

6.1 Priklausomai nuo pasirinkto Plano, naudojimasis Platforma ir ClaimsControl Paslaugomis gali būti mokamas. Kainos dydis nurodytas puslapyje https://claimscontrol.com/pricing.

6.2 Kaina už pasirinktą Planą mokama iš anksto, prieš pradedant naudotis atitinkamu Planu.

6.3 Sumokėta Kaina yra negrąžinama, pavyzdžiui, jei Klientas nesinaudojo aktyvuota Paskyra ir Planu, naudojosi ja tik iš dalies, Paskyra naudojosi ne visi Naudotojai, Klientas deaktyvavo Paskyrą anksčiau laiko, ar nutraukė šias Sąlygas. Tačiau jei Klientas, nesibaigus pasirinkto Plano galiojimui, pakeičia Planą į tokį, už kurį mokama didesnė Kaina, nepanaudota Kainos dalis įskaitoma kaip mokėjimas už brangesnį Planą.

6.4 Į Kainą nėra įskaičiuoti mokėtini mokesčiai. Jei tokių būtų (pavyzdžiui, PVM), jie mokami papildomai.

7. NAUDOJIMASIS CLAIMS CONTROL PLATFORMA

7.1 ClaimsControl suteikia Klientui atitinkamos apimties neišimtinę, neperleidžiamą ir nesublicenzijuojamą licenciją naudotis ClaimsControl Platforma.

7.2 Visos teisės į Platformą priklauso ClaimsControl. Klientas neįgyja autoriaus teisių į programinę įrangą, reikalingą Platformos veikimui.

7.3 Neregistruoti naudotojai turi teisę pateikti per Platformą atitinkamus turtinio pobūdžio reikalavimus arba pranešti apie įvykius pasirinktiems asmenims. Neregistruoti naudotojai gali turėti galimybę naudotis ir kitomis Platformos funkcijomis, jei taip savo nuožiūra nustato ClaimsControl.

7.4 ClaimsControl turi teisę pakeisti Platformos veikimo principą, funkcijas ir meniu struktūrą, prieš tai iš anksto neinformavusi Kliento.

8. NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS NUTRAUKIMAS

8.1 Klientas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti tolesnį naudojimąsi Paslaugomis, nepriklausomai nuo priežasties, pašalindamas savo Paskyrą iš Platformos. Tokiais atvejais Kaina, jau sumokėta už Paslaugas, nėra grąžinama.

8.2 ClaimsControl turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą, negrąžinant už Paslaugas sumokėto mokesčio, jei Klientas pažeidžia šias Sąlygas ir nepašalina pažeidimo per 10 darbo dienų nuo tada, kai iš ClaimsControl elektroniniu paštu gauna atitinkamą pranešimą.

8.3 ClaimsControl turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą, iš anksto informuojant Klientą prieš 60 dienų. Tokiu atveju Kliento sumokėtas mokestis už naudojimąsi Paslaugomis grąžinamas už tą laikotarpį, kuriuo naudojimasis Paslaugomis buvo nutrauktas.

8.4 Jei Klientas nustoja mokėti už Planą, kuris suteikia teisę turėti daugiau kaip vieną Naudotoją, tuomet visi Naudotojai, išskyrus administratorių, yra deaktyvuojami.

8.5 Jeigu Klientas nusprendžia pasikeisti Planą į tokį, kuriame pagal Plano funkcijas Klientas turi teisę turėti mažiau Naudotojų nei Klientas tuo metu turi, Klientas turi susimažinti Naudotojų skaičių ir pasirinkti, kurį(iuos) Naudotoją(us) palieka aktyviu(iais).

8.6 Nutraukus Paslaugų teikimą, Klientui suteikiama teisė atsisiųsti Kliento duomenis šiais būdais:

8.6.1 Išskyrus atvejį, kai Paslaugų teikimas nutraukiamas šių Sąlygų 8.1 punkte numatytu būdu, per 30 dienų nuo naudojimosi Paslaugomis laikotarpio pabaigos Klientui sudaroma galimybė atsisiųsti Kliento duomenis, esančius kiekvienoje byloje dokumentų formatu, paspaudus mygtuką „Atsisiųsti bylos dokumentus“. Paspaudus šį mygtuką, Klientas taip pat gauna bylos pdf išrašą. Susirašinėjimą ir kitus panašaus pobūdžio Kliento duomenis Klientas gali nusikopijuoti. Jei Kliento pasirinktas Planas apima Kliento duomenų eksportavimo galimybę į dokumentą .xlsx formatu, Klientas bylos laukus papildomai gali eksportuotis į dokumentą .xlsx formatu. Praėjus 30 dienų nuo naudojimosi Paslaugomis laikotarpio pabaigos, Kliento Paskyra ir joje esantys Kliento duomenys yra naikinami.

8.6.2 Jei Paslaugų teikimas buvo nutrauktas Klientui pašalinus savo Paskyrą kaip numatyta šių Sąlygų 8.1 straipsnyje, tuomet Klientas Kliento duomenis turi atsisiųsti 8.6.1. punkte nustatyta tvarka iki Kliento Paskyros ištrynimo momento.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė pagal šias Sąlygas ribojama tiesioginiais nuostoliais.

9.2 ClaimsControl atsakomybė prieš Klientą ribojama už Kliento Paslaugų naudojimąsi per paskutinius vienerius metus sumokėta suma.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1 Šalys pranešimus viena kitai siunčia elektroniniu paštu. ClaimsControl pranešimus siunčia Kliento Paskyroje nurodytu elektroniniu adresu. Klientas atitinkamus pranešimus siunčia adresu info@claimscontrol.com.

10.2 Šioms Sąlygoms, jų taikymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3 Šalys mėgins bet kokius dėl jų įsipareigojimų vykdymo kylančius ginčus išspręsti derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčas bus sprendžiamas teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

__________________________________

 

PRIEDAS NR. 1: ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

Ši asmens duomenų tvarkymo sutartis („Sutartis“) taikoma tais atvejais, kai Klientas veikia kaip asmens duomenų valdytojas, o ClaimsControl – kaip asmens duomenų tvarkytojas. Tokiais atvejais sutartis sudaro neatsiejamą Bendrųjų platformos naudojimo sąlygų („Pagrindinė sutartis“) dalį.

1. Apibrėžimai ir aiškinimas

1.1 Nebent Sutartyje nurodyta kitaip, sąvokos iš didžiosios raidės, naudojamos šioje Sutartyje, turės tokias reikšmes:

1.1.1 Sutartis“ yra ši Asmens duomenų apsaugos sutartis;

1.1.2 „Kliento asmens duomenys“ yra Asmens duomenys, kuriuos ClaimsControl tvarko Kliento vardu, kad būtų galima teikti Paslaugas pagal Pagrindinę sutartį;

1.1.3 „Valdytojas” yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

1.1.4  „Duomenų subjektas” yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.1.5 „Asmens duomenų apsaugos įstatymai“ yra visi taikytini bet kurios valstybės asmens duomenų apsaugos įstatymai, įskaitant, kiek taikoma, BDAR;

1.1.6 „EEB“ yra Europos Ekonominė Erdvė;

1.1.7 „BDAR“ yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), su visais pakeitimais;

1.1.7 „Duomenų perdavimas“ yra:

1.1.7.1 Kliento asmens duomenų perdavimas iš Kliento ClaimsControl; ar

1.1.7.2 tolimesnis Kliento asmens duomenų perdavimas iš ClaimsControl Kitiems tvarkytojams;

1.1.8 „Asmens duomenys” yra bet kokia informacija, susijusi su Duomenų subjektu;

1.1.9 „Asmens duomenų pažeidimas” yra saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi Kliento asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga;

1.1.10 „Tvarkymas” bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Kliento asmens duomenimis ar Kliento asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.1.11 „Paslaugos“ apibrėžiamos taip, kaip nurodyta Pagrindinėje sutartyje;

1.1.12 „Kiti tvarkytojai“ yra asmenys, kuriuos pasitelkė ClaimsControl Kliento asmens duomenų Tvarkymui Kliento vardu pagal šią Sutartį;

1.1.13 „Priežiūros institucija” yra nepriklausoma viešoji organizacija, kurios kompetencija yra prižiūrėti Asmens duomenų apsaugos įstatymų laikymąsi.

2. Kliento asmens duomenų tvarkymas

2.1 ClaimsControl privalo:

2.1.1 laikytis visų taikytinų Asmens duomenų apsaugos įstatymų Tvarkant Kliento asmens duomenis;

2.1.2 Tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal Kliento dokumentuotas instrukcijas. Šalys susitaria, kad ši Sutartis laikytina išsamiomis instrukcijomis ClaimsControl. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas pasilieka teisę pateikti papildomų instrukcijų ClaimsControl dėl Kliento asmens duomenų tvarkymo.

2.2 Klientas šia Sutartimi nurodo ClaimsControl tvarkyti Kliento asmens duomenis.

2.3 ClaimsControl privalo tvarkyti Kliento asmens duomenis Kliento vardu siekiant teikti Paslaugas Paslaugų teikimo laikotarpiu ir šioje Sutartyje nurodytą laikotarpį po jų teikimo. Pagrindiniai tvarkomi Asmens duomenys bus šie: i)  vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris; ii) informacija apie draudimo objektus ir pasirašytas draudimo sutartis; iii) informacija apie kitus draudimo įvykio dalyvius (apdraustąjį, naudos gavėją, nukentėjusiuosius; iv) informacija apie draudimo įvykį; v) finansinė informacija (pvz., banko sąskaitos numeris, sumokėtos draudimo įmokos); vi) informacija apie sveikatą; vii) informacija apie įvykį, per kurį buvo padaryta žala ir duomenys apie įvykio dalyvius.

2.4 Klientas visu šios Sutarties galiojimu laikotarpiu turi užtikrinti, kad Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas perdavė ClaimsControl, buvo surinkti teisėtais būdais pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimus.

3. Konfidencialumas

ClaimsControl turi imtis protingų priemonių, kad užtikrintų visų ClaimsControl darbuotojų ar Kitų tvarkytojų patikimumą, užtikrinant, kad prieiga prie Kliento asmens duomenų būtų suteikiama tik tiems asmenims, kuriems jos būtinai reikia Pagrindinės sutarties vykdymui, ir kad visi asmenys būtų įsipareigoję neatskleisti duomenų pasirašant konfidencialumo susitarimus ar būtų saistomi profesinių ar įstatymų konfidencialumo reikalavimų.

4. Saugumas

4.1 Atsižvelgdamas į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat Tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, ClaimsControl, kiek tai susiję su Kliento asmens duomenimis, turi įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones užtikrinant tinkamą saugumo lygį, atitinkantį tą riziką, įskaitant priemones, nurodytas Asmens duomenų apsaugos įstatymuose.

4.2 Vertindama saugumo lygio tinkamumą, ClaimsControl turi atsižvelgti į Tvarkymo keliamas rizikas, ypač dėl Asmens duomenų pažeidimo.

4.3 Klientas yra informuotas ir sutinka, kad serveris, kurį ClaimsControl naudoja Kliento asmens duomenų saugojimui, yra Lietuvos Respublikoje.

5. Kiti tvarkytojai

5.1 ClaimsControl turi teisę paskirti (ar perduoti Kliento asmens duomenis) Kitiems tvarkytojams pagal šios Sutarties sąlygas.

5.2 ClaimsControl turi rūpestingai pasirinkti Kitus tvarkytojus, skirdamas ypatingą dėmesį techninėms ir organizacinėms priemonėms, kurių yra ėmęsi Kiti tvarkytojai ir sudaryti su jais sutartis dėl asmens duomenų apsaugos, kad būtų garantuota tinkama apsauga ir informacinės saugumo priemonės.

5.3 Tais atvejais, kai ClaimsControl paskiria Kitus tvarkytojus, ClaimsControl turi sudaryti su jais rašytines sutartis, kad Kiti Tvarkytojai turėtų tuos pačius (mutatis mutandis) ar ne mažesnius įsipareigojimus kaip ClaimsControl pagal šią Sutartį.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1 Atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo pobūdį, ClaimsControl turi padėti Klientui įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek įmanoma, kaip tai protingai supranta Klientas, Kliento įsipareigojimų dėl Duomenų subjektų teisių pagal taikytinus Asmens duomenų apsaugos įstatymus įgyvendinimui.

6.2 ClaimsControl privalo nedelsdama informuoti Klientą, jeigu gauna Duomenų subjektų prašymą pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymus ryšium su Kliento asmens duomenimis.

7. Asmens duomenų pažeidimas

7.1 ClaimsControl privalo neatidėliodama informuoti Klientą apie Asmens duomenų pažeidimą, kiek jis daro įtaką Kliento asmens duomenims, ir pateikti informaciją, kuri būtų pakankama Klientui įvykdyti savo įsipareigojimus informuoti Duomenų subjektus  apie Asmens duomenų pažeidimą pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymus.

7.2 ClaimsControl turi bendradarbiauti su Klientu ir imtis protingų verslo pastangų, pagal Kliento nurodymus padėti tiriant Asmens duomenų pažeidimą bei švelninant ar šalinant jo padarinius.

8. Asmens duomenų apsaugos poveikio įvertinimas ir išankstinės konsultacijos

ClaimsControl privalo teikti protingą pagalbą Klientui dėl asmens duomenų poveikio vertinimų ir išankstinių konsultacijų su Priežiūros institucijomis ar kitomis kompetentingomis asmens duomenų apsaugos institucijomis, kiek Klientas protingai laiko reikalinga pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymus, kiek tai susiję su Kliento asmens duomenimis, ir atsižvelgiant į Tvarkymo pobūdį ir informaciją, kurią turi ClaimsControl ir jo pasitelkti Kiti tvarkytojai.

9. Kliento asmens duomenų ištrynimas ar grąžinimas

ClaimsControl privalo greitai ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Paslaugų, kurių teikimui reikalingas Kliento asmens duomenų Tvarkymas, teikimo pabaigos, ištrinti ar užtikrinti, kad būtų ištrinti visi Kliento asmens duomenys (išskyrus Kliento asmens duomenis, kuriuos turi kiti asmenys Platformoje (kaip ji apibrėžta Pagrindinėje sutartyje) ar kitu būdu po to, kai šiems asmenims juos perdavė pats Klientas arba jie buvo perduoti Kliento nurodymu), nebent pagal taikytinus Asmens duomenų apsaugos įstatymus reikalaujama, kad Kliento asmens duomenys būtų saugomi.

10. Audito teisės

10.1 ClaimsControl Kliento prašymu privalo sudaryti sąlygas susipažinti su visa informacija, kuri reikalinga įrodyti, kad laikomasi šios Sutarties, taip pat privalo leisti Klientui ar jos įgaliotiems asmenims atlikti auditus, įskaitant patikrinimus, ir padėti juos atlikti, kiek tai susiję su Kliento asmens duomenų Tvarkymu pagal šią Sutartį.

10.2 Klientas turi dėti protingas pastangas informuoti ClaimsControl apie auditus, įskaitant patikrinimus, prieš protingą laiko tarpą.

10.3 ClaimsControl turi teisę prašyti kompensuoti patirtas protingas išlaidas, susijusias su ClaimsControl kaip asmens duomenų tvarkytojo pareigų pagal šį straipsnį, kiek tai yra susiję su Kliento asmens duomenimis.

11. Duomenų perdavimas

11.1 Paprastai ClaimsControl neperduoda duomenų ar neleidžia jų perduoti kitiems tvarkytojams į valstybes už ES/EEB ribų. Jei Kliento asmens duomenys perduodami iš valstybės, esančios Europos Ekonominėje Erdvėje, į valstybę už Europos Ekonominės Erdvės ribų, Šalys privalo užtikrinti, kad asmens duomenys bus tinkamai apsaugoti. Tokiu atveju Šalys, nebent sutartų kitaip, vadovausis standartinėmis ES patvirtintomis sutartinėmis sąlygomis asmens duomenų perdavimui.

11.2 Šis 11 straipsnis netaikomas tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymui netaikomas BDAR ar kai Klientas pats perduoda Kliento asmens duomenimis per Platformą kitiems asmenims.

12. Taikytina teisė ir jurisdikcija

12.1 Šiai Sutarčiai taikoma Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė.

12.2 Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, kurių Šalims nepavyko išspręsti taikiai, turi būti sprendžiami teismuose, kurie numatyti Pagrindinėje sutartyje.